บทความ

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 13

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน(WEB-BASED INSTRUCTION : WBI) ครั้งที่  13 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นำเสนอโครงงาน ที่แต่ละทีมได้พัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บด้วย exe learning ณ อาคาร 06-305 ซึ่งแต่ละทีมได้พัฒนาเรื่อง ดังนี้ 1. ทีม Believe ได้พัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บด้วย exe learning   เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL ซึ่งทีม Believe ได้เลือกโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ
2. ทีม Together ได้พัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บด้วย exe learning   เรื่อง การจัดการสารสนเทศ ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ

3. ทีม Priceless ได้พัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บด้วย exe learning  เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL  ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนำไปใช้ (Implement station) การประเมินผล…

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 9

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  9 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
จากหัวข้อที่อาจารย์ได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มไปศึกษา ทางทีม Memory ก็ได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง M-Learning โดยงานวิจัยที่เลือกศึกษา คือ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บ
แล้วจัดทำเป็นวิดีโอนำเสนอลง Youtube และโพสต์วิดีโอใน Google Plus ของรายวิชาเว็บช่วยสอน ในการทำงานเป็นทีมหัวหน้าได้มอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มทำการศึกษาเนื้อหาเรื่องวิจัยดังกล่าว และแบ่งหัวข้อตามความเหมาะสมให้สมาชิกได้ไปทำความเข้าใจ เพื่อที่จะนำเสนอเป็นการบันทึกวีดีโอ ซึ่งผลที่ได้ทำให้สมาชิกแต่ละคนกระตือรือร้น ในการศึกษาทำความเข้าใจจากหัวข้อที่ได้รับ แต่ก็มีข้อเสียคือ แต่ละคนที่นำเสนอ ส่วนใหญ่จะนำเสนอด้วยการอ่าน ซึ่งทางทีม Memory จะนำไปแก้ไขต่อไป
กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการออกแบบและนำเสนอสาระการเรียนรู้ด้วยคลิป มีประโยชน์ในการนำไปประกอบวิชาชีพครูเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการนำเสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับรายวิชา รวมไปถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่ความรู้ ซึ่งสามารถเป็นผลงานของครูผู้ส…

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 6

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 6 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

วันที่ 7 กันยายน 2560 ได้มีการนำเสนอในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บโดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ซึงแต่ละทีมได้ใช้วิธีการดังนี้
ทีม Believe ได้นำเสนอหัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning)


ทีม Ability  ได้นำเสนอหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC (Massive Online Open Course)

ทีม Priceless ได้นำเสนอหัวข้อ ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ

ทีม Together ได้นำเสนอหัวข้อการใช้บล็อกเป็นสื่อเสริมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

ทีม Memory ได้นำเสนอหัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 10

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  10 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เวลา 08.30 น.  อาจารย์มอบหมายให้แต่ละทีมจองห้องติวอาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) ทีมละห้อง เพื่อให้แต่ละทีมดำเนินการเขียนโครงงานตามที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
               1) เตรียมศึกษาการเขียนโครงงาน (Project) ซึ่งเป็นงานมอบหมายของแต่ละทีม ตามลิงก์ที่กำหนดไว้ในบทที่ 6 รายละเอียด Project             2) แบบรายงานผลศึกษาโครงงาน ของทีม Memoryผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 12

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 12
            วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ทางทีม Ability ได้นัดสมาชิกในทีมมาทำโครงงานที่อาจารย์มอบหมายใน e-Learning ในห้องสมุด ซึ่งหัวหน้าทีมได้มอบหมายให้แต่ละคนศึกษาหัวข้อแล้วนำมาแลกเปลี่ยนความคิดกัน จากนั้นนำคำตอบมาเขียนในแบบรายงานผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 11

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  11 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
         วันเสาร์ ที่7 ตุลาคม พ.ศ. 2560 อาจารย์ได้สอนชดในรายวิชา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ห้อง 25-302 เวลา 09.00 น.-14.30 น. โดยเนื้อหาสาระสามารถสรุปได้ ดังนี้


                           1) แนะนำการเทคนิคการสร้างบทเรียนด้วย exeLearning                            2) การเขียนรายงานโครงงาน                            3) การเตรียมการนำเสนอ                            4) การเตรียมตัวสอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 8

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  8 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 

วันที่ 21 กันยายน 2560  สรุปผลการเรียนรู้ได้ดังนี้

                      - แนะนำบล็อกอาจารย์ เพื่อให้ศึกษาเพิ่มเติม และตรวจสอบลิ้งค์ของบล็อกตัวเอง                     - แนะนำบล็อกสาขาคอมพิวเตอร์                     - แนะนำการใช้งาน exeLearning                     - สรุปผลจากการทำงานใน exeLearning เป็นเล่มวิจัย

โปรแกรม Exe