วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 11

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
(Information Management for Education : IME) ครั้งที่ 11
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

       วันที่ 23-3-60 อาจารย์ติดไปราชการ ดั้งนั้นอาจารย์ให้แต่ละทีมเข้าไปทำงานกันที่ห้องสมุด ซึ่งทีมของดิฉันที่มาทำงาน ประกอบด้วย
 • นายสุไฮมิง เจ๊ะหลง รหัส 405709001 หัวหน้าทีม
 • นางสาวยามีลา อาแซ รหัส 405709017
 • นายซอลาฮุดดีน อาแวกะจิ รหัส 405709021
 • นางสาว พาอีซะห์ สะแม รหัส 405709023
 • นายอากรัน อาแด รหัส 405709019
หมายเหตุ ดิฉัน นางสาวอัสมาดี สาหะ (ติดภารกิจทางบ้าน งานแต่งงานน้องชาย)

           ซึ่งหัวหน้าทีมได้แบ่งให้ลูกทีมทำงานกัน ส่วนหนึ่งได้สร้าง e-r diagram ต่อเพิ่มเติมจากตัวอย่างของทีมที่พัฒนาระบบทะเบียนนักเรียนที่อาจารย์ทำโครงร่างให้ (ใน Cacoo Cloud App) อีกส่วนหนึ่ง สร้าง Data Dict ในไฟล์ Google Sheet ที่อาจารย์ Shared ให้สอดคล้องกับ e-r diagram และอีกส่วนหนึ่งได้ตรวจสอบความถูกต้องของบทที่ 1 -3
ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 10 : กิจกรรมการเรียนรู้

    สรุปการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Infomation Management for Education : IME) ครั้งที่ 10 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้


 • โดยแต่ละทีมจะมีการนำเสนอ Context Diagram, ER-Diagram ,Data Dictionary ของระบบที่ตัวเองทำ และอาจารย์มีการแนะนำเพิ่มเติมในส่วนที่ผิดพลาดและไม่สมบูรณ์ 
 • อาจารย์บรรยายเพิ่มเติม ในหัวข้อ บทที่ 7 การพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP และอาจารย์ได้มอบหมายให้แต่ละทีมสร้างฐานข้อมูลระบบของกลุ่มที่ตัวเองทำใน phpmyAdmin

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 9 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Management For Education) ครั้งที่ 9 สรุปได้ดังนี้

  โดยมีหัวข้อย่อย ดังนี้
  1. แนะนําฐานข้อมูล MySQL
  2. MySQL กับการติดตั้งใน XAMPP
  3. การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
  4. การสร้างฐานข้อมูล
  5. การสร้างตารางในฐานข้อมูล
  6. การเพิ่มข้อมูล
  7. การกรอกข้อมูลผ่านฟอร์ม
  8. การเพิ่มข้อมูลผ่านฟอร์ม
  9. การแสดงข้อมลู
  10.การแก้ไขข้อมลู
  11.การลบข้อมูล
  12. บทสรุป                                                                                                                       
  นอกจากนี้ยังแนะนำโปรแกรม php Myadmin และ โปรแกรม cacoo เพื่อออกแบบฐานข้อมูล ของแต่ละทีม

 • ต่อไปให้แต่ละทีมเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 ดังโจทย์ต่อไปนี้
  • 1. จงเขียนโปรแกรมแสดงเลขจํานวนคู่ ระหว่าง 1-500 พร้อมกับนับว่ามีทั้งหมดกี่จํานวน

   คำตอบ
   2.  จงเขียนโปรแกรมแสดงการคานวณสูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12

                                     คำตอบ

   3. โปรแกรมตัดเกรด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

   ถ้าคะแนนรวม
   0-49 เกรด F
   50-59 เกรด D
   60-69 เกรด C
   70-79 เกรด B
   80-100 เกรด A
   คะแนนนอกเหนือจากนี้ เกรด เป็น *
   เขียนโปรแกรมด้วย PHP แสดงการคำนวณเกรดจากคะแนน 

   สมมติ 78
    คำตอบ

ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 8 : การเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้วย PHP เบื้องต้นและเชื่อมต่อฐานข้อมูล

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 8

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 

           
 •  ให้แต่ละทีมมานำเสนอสิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่ 
            -ทีมครูคอมยุคใหม่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน
            -ทีม Captian ได้พัฒนาระบบสารสนเทศระบบเช๊คนักเรียนมาสาย 
            -ทีม ครูจ๋า ได้พัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด
            -ทีม ครูปิ่นโต ได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ
            -ทีม Develop ได้พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
                   ซึ่งแต่ละทีมก็ได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟัง อีกทั้งได้บอกปัญหาที่พบเจอ
           เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ที่ทีมตัวเองพัฒนาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และยังนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา
           ดังกล่าวเพื่อให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • อาจารย์ได้บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการพัฒนาเว็บไซตด้วย PHP เบื้องต้น ซึ่งมีเนื้อหา ดังนี้           1. แนะนําภาษา PHP                                                                                                                 2. ขั้นตอนการทํางานของ PHP
               3. การติดตั้ง XAMPP ภาษา PHP และ MySQL
               4. EditPlus เครื่องมือเขียนรหัสต้นฉบับ
               5. การเตรียมไดเรกทอรี่สําหรับ PHP 6. เริ่มต้นเขียนเว็บด้วยภาษา PHP
               7. โปรแกรมแรกด้วย PHP
               8. การเขียน PHP ร่วมกับเอชทีเอ็มแอล
               9. ตัวแปรและการกําหนดค่า
             10. ตัวดําเนินการ
             11. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย if
             12. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย switch
             13. คําสั่งทําซ้ําแบบ for
             14. คําสั่งทําซ้ําแบบ while
             15. คําสั่งทําซ้ําแบบ do while
             16. บทสรุป
 ท้ายสุด อาจารย์ได้มอบหมายแบบฝึกหัด เพื่อให้นักศึกษาทำความเข้าใจและนำสิ่งที่อาจารย์
             สอนมาประยุกต์ใช้ในการทำแบบฝึกหัด

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 5 : เรียนรู้ การพัฒนาและการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 5


   ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
 • ทำแบบทดสอบก่อนเรียน Pretest บทที่ 3 เรื่อง การพัฒนาและการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 •  บรรยายเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ใรทศวรรษที่ 21 Project - Based Leaning 
 •  การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงการพื้นฐาน (PJBL) 21 st contury student outcornes
              - ทักษะการสื่อสาร 
              - ทักษะการติดต่อกับผู้อื่น
              - ทักษะการทำงาน
 •  ได้อธิบายหลักการทำงานในการทำโครงงานเบื้องต้น และได้แนะนำแบบฟอร์มในการทำโครงงาน
 •  ได้สอนในเรื่องหลักการใช้ HTML เบื้องต้น บนเว็บ HTML เบื้องต้น บนเว็บ HTML Tutorial และให้ฝึกปฏิบัติ     เขียนเว็บด้วยภาษา HTML และภาษา PHP เบื้องต้น และได้แนะนำเว็บไซต์ในการเรียนรู้เพิ่มเติม

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 7 นำเสนอแต่ละทีม

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
(Information Management for Education : IME) ครั้งที่ 7
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้


วันนี้ได้มีการนำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ของแต่ละทีม ซึ่งทีมของกระผมได้ออกไปนำเสนอเป็นทีมที่ 3 จากทั้งหมด 5 ทีม Slide งานนำเสนอ 
     ซึ่งวันนี้ทีมครูคอมยุคใหม่ ได้นำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ของนายสุนธร เกื้อกุล โดยมีผู้นำเสนอดังนี้
1. นางสาวยามีลา อาแซ รับหน้าที่เป็นพิธีกร
2.นาสาวอัสมาดี สาหะ นำเสนอเกี่ยวกับ
             -ชื่อระบบสารสนเทศและผู้พัฒนา
             -วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
             -กลุ่มตัวอย่าง
             -ประโยชน์ที่ได้รับ
3.นางสาว พาอีซะห์ สะแม นำเสนอเกี่ยวกับ
             -ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
4. นายอากรัน อาแด นำเสนอเกี่ยวกับ
             -ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้
5.นายซอลาฮุดดีน อาแวกะจิ นำเสนอเกี่ยวกับ
             -เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
             -ขอบเขตของระบบสารสนเทศ
6.นายสุไฮมิง เจ๊ะหลง นำเสนอเกี่ยวกับ
             -ผลการประเมินหรือการนำไปใช้
             -ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
             -แนวทางที่จะนำไปใช้ทำโครงงาน

สรุปการนำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ของแต่ละทีม

ประมวลภาพวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 6 การทำงานเป็นทีม

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
(Information Management for Education : IME) ครั้งที่ 6


ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

  ในวันพฤหัสที่ 26/01/2560 นักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์ รหัส57 ทุกคนได้มีการเรียนนอกห้องเรียน ที่อาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด) ชั้น3-4 ห้องสืบค้น โดยแต่ละกลุ่มจะทำงานกันในห้องสืบค้น ซึงในห้องสืบค้นจะมีเครื่องโสตทัศนูปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในแก่คนที่มาทำงาน ซึ่งอาจารย์ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Team-based Learning: TBL  เพื่อจะได้สืบค้นหนังสือในห้องสมุด และจัดทำโครงงาน บทที่ 1 และบทที่2 พร้อมทำงานมอบหมายของทีมในบทที่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน และปรึกษาหารือกัน หากไม่เข้าใจในประเด็นหัวข้อ

สมาชิกในทีมครูคอมยุคใหม่ มีดังนี้
             นายสุไฮมิง  เจ๊ะหลง            รหัส 405709001
             นางสาวยามีลา อาแซ           รหัส 405709017
             นายอากรัน  อาแด                รหัส 405709019  ( ไม่ได้มา เพราะมีญาติเสีย)
             นายซอลาฮุดดีน อาแวกะจิ  รหัส 405709021
             นางสาว พาอีซะห์ สะแม     รหัส 405709023
             นางสาว อัสมาดี สาหะ        รหัส 405709036